Tjenester

Lovpålagt

Aksjeselskaper er iht aksjeloven pliktig å velge revisor. Fra og med 2011 ble revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene. Plikt til å ha revisor vil nå gjelde kun for selskaper med

 • Årlige driftsinntekter> 6 mill.kr
 • Balansesum/sum eiendeler> 23 mill.kr
 • Antall ansatte > 10

For selskaper som er revisjonspliktige vil jeg tilby revisjon iht lov og god revisjonsskikk. Konklusjonen av utført revisjon er revisjonsberetningen til generalforsamlingen (selskapets eiere).

Frivillig revisjon

I henhold til endringen i aksjeloven (§ 7-6) vil revisjon være frivillig for de minste aksjeselskapene. Beslutning om å velge bort revisjon tas av generalforsamlingen med mer enn 2/3 flertall. Normalt gir generalforsamlingen fullmakt om å ta denne beslutningen til styret.

Om det er fornuftig å velge bort revisjon må vurderes spesielt for det enkelte selskap. Hvis revisjon og revisjonsberetningen er viktig av hensyn til eksterne eiere, investorer og bankforbindelse, anbefaler jeg at dette vurderes før bortvalg av revisjon besluttes

Nye tjenester

For selskaper som ønsker å velge bort revisjon ønsker jeg å tilby følgende nye tjenester:

 • Forenklet revisorkontroll av regnskap
 • Revisjon av deler av regnskap
 • Revisorutarbeidelse av årsregnskapet (inkl revisorerklæring)
 • Revisorutarbeidelse av skattemeldingen

Regnskapsføring

Som autorisert regnskapsfører kan jeg fom 2011 for ikke-revisjonspliktige kunder påta meg oppdrag med regnskapsføring. Denne tjenesten inkluderer løpende bokføring, avstemming, lønnsarbeid, fakturering samt lovpålagt rapportering av merverdiavgift og skattetrekk/arbeidsgiveravgift.

Tjenesten vil også kunne inkludere løpende veiledning til daglig leder i spørsmål vedrørende regnskap, lønn, skatt, mva eller selskapsrett. Det vil bli utarbeidet regnskapsrapporter ifbm periodiske regnskapsføringen som et verktøy for økonomisk styring av selskaper

Annen bistand

 • Etablering av aksjeselskap
 • Avvikling og sletting av aksjeselskap
 • Omdannelse fra personlig foretak til aksjeselskap
 • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgave
 • Etablering av rutiner og kvalitetssikring av intern kontroll
 • Skatte- og avgifts rådgivning
 • Styrearbeid, herunder bistand med utarbeidelse protokoller