Text


TJENESTER


Text

Lovpålagt


Aksjeselskaper er iht aksjeloven pliktig å velge revisor. Fra og med 2011 ble revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene. Plikt til å ha revisor vil nå gjelde kun for selskaper med

 • Årlige driftsinntekter
  > 6 mill.kr
 • Balansesum/sum eiendeler
  > 23 mill.kr
 • Antall ansatte > 10

For selskaper som er revisjonspliktige vil jeg tilby revisjon iht lov og god revisjonsskikk. Konklusjonen av utført revisjon er revisjonsberetningen til generalforsamlingen (selskapets eiere).

Text

Frivillig revisjon


I henhold til endringen i aksjeloven (§ 7-6) vil revisjon være frivillig for de minste aksjeselskapene. Beslutning om å velge bort revisjon tas av generalforsamlingen med mer enn 2/3 flertall. Normalt gir generalforsamlingen fullmakt om å ta denne beslutningen til styret.

Om det er fornuftig å velge bort revisjon må vurderes spesielt for det enkelte selskap. Hvis revisjon og revisjonsberetningen er viktig av hensyn til eksterne eiere, investorer og bankforbindelse, anbefaler jeg at dette vurderes før bortvalg av revisjon besluttes


Text

Regnskapsføring


Som autorisert regnskapsfører kan jeg fom 2011 for ikke-revisjonspliktige kunder påta meg oppdrag med regnskapsføring. Denne tjenesten inkluderer løpende bokføring, avstemming, lønnsarbeid, fakturering samt lovpålagt rapportering av merverdiavgift og skattetrekk/arbeidsgiveravgift.

Tjenesten vil også kunne inkludere løpende veiledning til daglig leder i spørsmål vedrørende regnskap, lønn, skatt, mva eller selskapsrett. Det vil bli utarbeidet regnskapsrapporter ifbm periodiske regnskapsføringen som et verktøy for økonomisk styring av selskaper


Text

Annen bistand


 • Etablering av aksjeselskap
 • Avvikling og sletting av aksjeselskap
 • Omdannelse fra personlig foretak til aksjeselskap
 • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgave
 • Etablering av rutiner og kvalitetssikring av intern kontroll
 • Skatte- og avgifts rådgivning
 • Styrearbeid, herunder bistand med utarbeidelse protokoller

Image
Text


Besøksadresse:
Skodjevegen 397 (bankbygget)
6260 SkodjeImage
Text


Postadresse:
Postboks 111
6263 Skodje

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon